Privacy verklaring

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Rijschool Goedkoopeenrijbewijs, gevestigd aan de Hulststraat 42, 6101 MG Echt, onderdeel van verkeersschool Olaf Gortz, KvK 71886974, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.goedkoopeenrijbewijs.nl, info@goedkoopeenrijbewijs.nl,Tel. 0475 485666, Mob. 06 2254 6878

De privacy verklaring is van toepassing op de diensten en website van Rijschool Goedkoopeenrijbewijs. U dient zich ervan bewust te zijn dat Rijschool Goedkoopeenrijbewijs niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website(s) benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Find Out More

Privacy beleid

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs aangaat persoonsgegevens. Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening. Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.

Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs verwerkt van haar cursisten.

Indien er wordt ingeschreven bij Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs, geef je door ondertekening van onderhavig privacybeleid uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens door Goedkoopinrijbewijs in lijn met het Privacybeleid en de Algemene Verordening gegevensbescherming te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie te bewaren (voor je eigen administratie).

Geheimhoudingsverklaring

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs garandeert dat al haar werknemers (indien werkzaam bij Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs) die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs,
Hulststraat 42
6101 mg Echt

Tel. 0475 485666
Mob. 06 225 4 6878

Goedkoopeenrijbewijs.nl

is een onderdeel van
‘Verkeersschool Olaf Görtz’
Kvk 71886974

De contactpersoon inzake de gegevensbescherming is Olaf Görtz
info@goedkoopeenrijbewijs.nl

Welke gegevens verwerkt Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs, voor welk doel

In het kader van jouw cursus(sen) / afzonderlijke les(sen)/opleiding(en)worden de volgende noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan de cursus(sen) / afzonderlijke les(sen) / opleiding(s) overeenkomst(en):

Algemene persoonsgegevens:

 1. voor- en achternaam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. bankrekeningnummer
 6. leerling/kandidaat nummer
 7. geboorteplaats
 8. geboortedatum
 9. Aanvullen a.d.h.v. gegevens die verwerkt worden door Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs.
  Bijzondere persoonsgegevens:
 10. gegevens waaruit iemands etniciteit uit kan worden afgeleid.
 11. gegevens omtrent gezondheid
 12. aanvullen a.d.h.v. gegevens die verwerkt worden door Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs.

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen afzonderlijk/tezamen worden verwerkt om contact met je op te nemen over de afspraken omtrent de aangegane cursusovereenkomst, je voortgang van de cursus zoals wordt bijgehouden op de leskaart/instructievorderingenkaart, notificaties voor nieuwe cursussen, het versturen van e-mail(s) om een enquête op onze website in te vullen na het afronden van een cursus/rijopleiding en de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
 2. Naam, adres en e-mailadres worden verwerkt en “€“ wanneer van toepassing “€“ eenmaal in de 5 jaar gebruikt om voor het gerechtvaardigd commerciële belang je per brief/e-mail een herinnering te sturen voor het volgen van de nascholingscursus aangaande E95, het hef- en reachtruckcertificaat en ADR gevaarlijke stoffen.
 3. Naam, adres en e-mailadres worden verwerkt om voor het gerechtvaardigd commerciële belang je “€“ wanneer van toepassing “€“ eenmaal in de 10 jaar per brief/e-mail een herinnering te sturen voor het volgen van de nascholingscursus aangaande het VCA-diploma.
 4. Naam, adres en e-mailadres worden verwerkt om voor het gerechtvaardigd commerciële belang je “€“ wanneer van toepassing “€“ eenmaal in de 3 jaar per brief/e-mail een herinnering te sturen voor het volgen van de ISO-certificering.
 5. Naam, adres en e-mailadres worden verwerkt om voor het gerechtvaardigd commerciële belang je “€“ wanneer van toepassing “€“ eenmaal in het jaar per brief/e-mail een herinnering te sturen voor het volgen van de BHV-herhalingscursus.
 6. Naam, leerling nummer en bankrekeningnummer worden verwerkt ter uitvoering van de aangegane overeenkomst om betalingen van de intake, het lesgeld, theorie of overige door de cursist te betalen aanverwante zaken af te wikkelen.
 7. Naam en telefoonnummer worden voor het gerechtvaardigd commerciële belangverwerkt tot uiterlijk een half jaarna afloop van de specifieke rijopleiding bewaard om je te vragen naar je ervaringen met Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs.
 8. Indien je bij Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs een A, A1, A2, AM, B(E), C1(E), C(E), D1(E) rijbewijs hebt gehaald dan wel een nascholings/herhalingscursus hebt gevolgd zoals in het hier bovenstaande vermeld, bewaart naam rijschool je gegevens, waaronder te rekenen het certificaat van deelname niet langer dan noodzakelijk.
 9. Enkel en alleen wordt voor de verkrijging van subsidie in welke hoedanigheid dan ook, aangaande (rijvaardigheid)cursussen, op welke aangeboden manier dan ook je naam, bedrijfsnaam, adres, telefoon, e-mailgegevens verwerkt ter verstrekking aan de sociale-, dan wel ontwikkelingsfondsen waarAu torijschool Goedkoopeenrijbewijs een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten. Voornoemde verwerkte gegevens worden dan ook nimmer langer bewaard dan noodzakelijk.
 10. Een foto van jou kan, nadat er door de cursist daarvoor toestemming is gegeven, gemaakt worden om deze, als je geslaagd bent te vermelden op onze website/Facebook/LinkedIn-pagina.Auto rijschool Goedkoopeenrijbewijs plaatst dan ook enkel en alleen, nadat er uitdrukkelijk en op ondubbelzinnig wijze op mondelinge, digitale dan wel schriftelijke wijze, toestemming door de cursist is verleend aan naam rijschooleen foto van de cursist op haar website dan wel Facebook/LinkedIn-pagina ter promotie.
 11. Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs kan aan jou, nadat er op uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze door jou expliciet op schriftelijke dan wel digitale wijze toestemming is verleend, jou vragen om – voor het plaatsvinden van de eerste rijles – een formulier in te vullen waaruit de aan, dan wel afwezigheid van medische symptomen blijken die eventueel problemen kunnen opleveren bij het rijden op de openbare weg. (Eigen verklaring). Het enige doel en grondslag waarvoor naam rijschooldeze gegevens verwerkt is om de veiligheid van zowel jou als cursist, de instructeur(s) en andere weggebruikers te waarborgen.

 

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op samengevoegd/opgeteld en geanonimiseerd niveau gebruiken om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren.De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 

E-mailmarketing

Uitsluitend indien er door jou akkoord wordt gegeven door het aanvinken van de in de lesovereenkomst opgenomen aanvinkvakje, verwerkt Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs voor haar gerechtvaardigd commerciële belang je naam en e-mailadres om je periodiek de e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over naam rijschool toe te sturen. Afmelden voor deze mailing(s) is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Bewaartermijn(en)

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs verwerkt en bewaart de aan Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de duur van je cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en) tot maximaal een jaar na afronding van één of meerdere van voornoemde aangeboden cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en). Direct na afloop van de hiervoor genoemde/noodzakelijke bewaartermijn zal, Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs, de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij het bewaren van de gegevens voor een of meerdere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde grondslagen, of bij wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) genoodzaakt, dan wel verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs gebruik van diensten van derden, zogenaamde “€˜verwerkers”€™. Deze verwerkers verwerken de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs. Met de verwerkers heeft Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs dan ook een verwerkers overeenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en onderhavig Privacybeleid na te leven.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Via info@goedkoopeenrijbewijs.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Naam rijschoolzal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht.
 2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, kan je eveneens contact opnemen met Via info@goedkoopeenrijbewijs.nl. Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Goedkoopeenrijbewijs je hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met info@goedkoopeenrijbewijs.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze leerlingenadministratie info@goedkoopeenrijbewijs.nl.

Wijzigingen

Het privacybeleid kan, indien dat door Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs, dan wel door wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden. De wijzigingen worden via de website van Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig het Privacybeleid na te gaan.

Privacyverklaring Goedkoopeenrijbewijs

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die door Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs verwerkt worden.

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons invulformulier aan ons verstrekt dan wel op basis van de eventuele geplaatste cookies.

 • Bedrijfsnaam
 • CBR registratie nummer
 • Kamer van Koophandel inschrijfnummer
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geldigheid WRM-Certificaat
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs uw persoonsgegevens

Klik of tik om tekst in te voeren. Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omwille het gerechtvaardigde commerciële belang van Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs.
 • U door middel van de gevraagde persoonsgegevens de mogelijkheid te bieden een account aan te maken dat noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst met Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs.
 • Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren omwille het gerechtvaardigd commerciële belang van Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs.

Geautomatiseerde besluitvorming

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Goedkoopeenrijbewijs tussen zit.

Hoe lang bewaart naam rijschool uw persoonsgegevens

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die naam rijschool op haar website gebruikt

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs gebruikt geen/alleen technische en functionele cookies/tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@goedkoopeenrijbewijs.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt.

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@goedkoopeenrijbewijs.nl

Contactgegevens:

Autorijschool Goedkoopeenrijbewijs is gevestigd aan de Hulststraat 42, 6101 mg Echt
website: www.goedkoopeenrijbewijs.nl
e-mailadres: info@goedkoopeenrijbewijs.nl
Tel. 0475 485666
Mob. 06 225 4 6878